Dataforståelse er en vigtig del af Facility Management

Virksomhedens område er ligesom et mikro-miljø, hvor alle virksomhedens funktioner sker, hvor ydelser, produkter og kunder eksisterer. Facility Managers og deres teams handler baggrund operations og sikrer at, lederne og ansatte kan lave deres opgaver i et område, de trives i. Facility Managers har adgang til et stor del af data, og skal være i stand til at transformere det i meningfuld, brugebart viden.

Hvorfor er data så vigtig for Facilities Management? Fordi hele strategien afhænger af god data.

Alle data er ikke ens


God forståelse af forretningens mission, vision, værdier og fremtidige mål, har store indflydelse om hvordan data samles.
Det giver Facility Managers meget bedre perspektiv, til at sætte fokus på, og rangere både faktorer og KPIer.
For en virksomhed med fokus på bæredygtighed, betyder det at, man vælger leverandører, materialer og løsninger i forhold til denne fokus point.

Data kategoriseres efter formål
Man kan finde data overalt, og en Facility Manager ved hvordan at følge og filtrere det. En Facility Management database inderholder Lokation data (bygninger, etager, områder, rum , Asset Data (møbler, varme- og køleelementer, sikkerhedselementer, sanitetselementer), Action Data (vedligeholdelsesbesøg, inspektioner, tilkald, arbejdsopgaver, projektgodkendelser), Økonomisk Data (budgetter, serviceomkostninger, materialeomkostninger, forbrug), Opførsel Data (pladsbrug, hovedtal, brugsmønstre,), og andre kategorier, afhængig af facilitetstypen. For eksempel, har et hospital brug for en forskellig, og ofte mere detaljeret affaldshåndtering end en koncertsted.

Analyse starter processen


God kategorisering giver data værdi. Det kan nu blive brugt til at få indblik gennem analyse.
En Facility Manager vil arbejde med scenario planning, swot analyse, holde styr på resursebrug, og etablere hvordan data interagerer og hvad mening datasets har.


Strategi implementering er en løbende process


En Facility Manager vil bruge data til at planlage rengøring, mentenans, eftersyn, leveringer og andre driftsprocesser, samt som forbedringer i områder til kunder og ansatte. I løbet af strategisk implementering. succesmålinger følges op, rapporter er lavet og scenarios bliver optimeret.
Den næste iteration omfatter feedback, justering af budgetter, data ranking, database optimeringer, til at holde processen i konstant udvikling.


I den sidste artikler understregede vi vigtigheden af kommunikationsevner for Facility Managers. Dataforståelse kræver også analytiske evner. Vi håber at, det bliver nemmere at forstå hvor kompleks denne industri kan være, mens vi udforsker de andre byggestene af Facility Management.

Understanding Data is an important part of Facility Management

The Facility is the living breathing ecosystem of the company, the structure in which business is conducted, services and products are created. Just as management and workers drive the actionable part of the company, so does a Facility Manager and their team ensure that all the background operations are taken care of, to allow the forefront operations to flow unhindered. These background operations amount to a large amount of data, that a Facility Manager has to be able to translate into meaningful, usable knowledge.

Why is data so important in Facilities Management? Simple. You can’t plan what you don’t know.


Not all data is the same


Understanding the company, its mission, vision and values and the business direction influences the way data is gathered. This information allows the Facility Manager to focus on, and rank assets and KPIs from the right perspective. For a company where sustainability is a key factor, choosing suppliers, materials and solutions will be filtered through that lens.

Knowing how to categorise data
Data is everywhere, and a Facility Manager knows how to track and categorize it. A Facility Management Database will include Location data (buildings, floors, areas, spaces, rooms), Asset Data (furniture, heating and cooling elements, security elements, sanitation elements), Action Data (maintenance visits, inspections, calls, work orders, project approvals), Financial Data (budgets, service costs, material costs, consumption), Behavioral Data (space use, head counts, use patterns), and other categories, depending on the type of facility. A hospital will need different waste management categorization and breakdown than a concert hall.

Analysis prepares the process


It is not only important to categorise data but also figure out how to get insight from the data. A Facilities Manager will perform scenario planing, swot analysis, keep track of resource intensiveness, and establish how that data interacts and what values data sets hold.

Strategy implementation is continuous


The now meaningful data will be used to create schedules for cleaning, maintenance, inspections, deliveries and other operations, as well as making improvements to the environment to better suit customers and employees, keeping the business plan in mind and optimising for efficiency. During strategy implementation, desired success markers are tracked, reports are made and scenarios are implemented.
The next iteration incorporates feedback, adjustments in budgets, data ranking, database optimization, to constantly improve the process.

In the last article we emphasized the importance of communication skills for Facility Managers. In order to understand data, analytical skills are also required. As we explore other building blocks of Facility Management, we hope it will be easier to understand how complex this industry can be.